โรงเรียนสอนขับรถ สอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ รับรองโดยกรมการขนส่ง

อบรมใบขับขี่ ปัจจุบันผู้ที่ประสงค์ขอสอบใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบก จะต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้า (รอคิว 3 - 4 เดือนแล้วแต่พื้นที่) ซึ่งทำให้ต้องรอคิวเป็นเวลานาน สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการ อบรมใบขับขี่ กับทางโรงเรียนสอนขับรถเอกชน สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามวัน เวลา ของแต่ละโรงเรียนที่ได้กำหนด ไม่เว้นวันหยุด ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ เข้ากับกรมการขนส่งทางบกได้ ดังนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำใบรับรองไปติดต่อ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบข้อเขียนที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

อบรมใบขับขี่

หลักสูตรการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี

หลักสูตรการ อบรมใบขับขี่ ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท (ขอใหม่)

กำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
เวลา  ระยะเวลา ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
09.00 น- 09.30 น. (30 นาที) การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล
09.30 น- 10.30 น. (1 ชั่วโมง) จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
10.30 น- 12.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12.00 – 13.00 น. พักเบรก 1 ชั่วโมง
13.00 น- 15.00 น. (2 ชั่วโมง) การขับรถอย่างปลอดภัย

 

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท
จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

ผู้ที่ประสงค์ขออบรมใบขับขี่/ต่ออายุ กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาดพร้อมสำเนา
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูปอายุไม่เกิน 6 เดือนหากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการค่ะ 50 บาท
3.ใบขับขี่เดิม (กรณีต่ออายุ)ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่

1.โรงเรียนสอนขับรถ สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่  สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมสามารถนำใบรับรองไปติดต่อขอสอบข้อเขียนและปฏิบัติได้ที่ขนส่งได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ รับรองโดยการขนส่งทางบก

error: Content is protected !!