1 HOUR

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ 200 บาท
จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

ผู้ที่ประสงค์ขออบรมสอบใบขับขี่/ต่ออายุ กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาดพร้อมสำเนา
  2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (30วัน)นำมาในวันอบรมค่ะ
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูปอายุไม่เกิน 6 เดือน
  4. ใบขับขี่เดิม (กรณีต่ออายุ) ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่

1.โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์

2. สำนักงานขนส่งทุกพื้นที่