ใบขับขี่ต่างด้าว-ชาวต่างชาติ

สอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่สำหรับบุคคลต่างด้าว คนจีน และชาวต่างชาติ

  1. หลักสูตรเรียนขับรถยนต์ สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ(15 ชั่วโมง)
  2. หลักสูตรเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ(15 ชั่วโมง)
    จะต้องมีพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้ว

ข้อสอบที่ใช้ทดสอบสำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ

ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษายาวี
กรณีผู้เรียนไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ต้องสามารถฟังภาษาไทยได้ สอบใบขับขี่คนจีน สอนขับรถคนจีน

เอกสารสำหรับการสมัครเรียนขับรถยนต์

สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ คนจีนหรือบุคคลสัญชาติพม่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
หากมีเอกสารแสดงตนและถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง

  1. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว(สำหรับต่างด้าว)
  2. หนังสือเดินทาง (สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ)
  3. ใบอนุญาตการทำงาน หรือ ใบรับรองถิ่นที่อยู่
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป