สอนขับรถยนต์ | การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในซองตรง

สอนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ เทคนิคดีๆ ต้องที่โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ

สอนขับรถยนต์|การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในซองตรง

สอนขับรถยนต์

เมื่อจบบทเรียนผู้ฝึกอบรมสามารถขับรถเดินหน้าและถอยหลังรถในลักษณะทางตรงได้โดยไม่ชนสิ่งกีดขวางด้านข้างรถและด้านหลังได้อย่างปลอดภัย

ผู้เรียนต้องแสดงความสามารถในการขับรถในการเดินหน้าและถอยหลังกลับในลักษณะทางตรงที่ลักษณะมีสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย และทำการฝึกลักษณะดังกล่าว ซ้ำ ๆ ได้ เพื่อนำทักษะการฝึกในบทเรียนนี้ไปใช้กับการฝึกในบทเรียนต่อไปได้

การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในซองตรง ปฏิบัติดังนี้

 1. ขณะเดินหน้าเข้าไปในซองให้ตรวจสอบระยะด้านข้างรถกับแนวเสาโดยให้ตัวรถอยู่ระหว่างช่องตรง
  กลาง
 2. หยุดรถด้านหน้าให้อยู่ในระยะที่กำหนด และขณะถอยหลังให้หยุดตัวรถในระยะที่กำหนด
 3. ก่อนทำการถอยหลังให้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านหลัง ด้านซ้ายและขวา ของรถด้วยกระจกส่อง
  หลังและการมองอ้อมไหล่
 4. ขณะทำการถอยรถให้เคลื่อนรถช้า ๆ และตรวจสอบระยะด้านซ้ายขวาและให้มองไปด้านหลังใน
  ระยะไกล ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
 5. การจับพวงมาลัยควรจับอยู่ในตำแหน่ง 2 และ 10 ตามเข็มนาฬิกาและมีการหมุนตรงกันข้ามกับด้านที่
  เห็นว่าด้านหลังอาจชน โดยมีการหมุนพวงมาลัยไม่ควรเกิน 1 ใน 4 ของรอบ
 6. เมื่อทำการหมุนพวงมาลัยแก้ไขแล้วให้กลับไปมองด้านข้างอีกด้านหนึ่งทันทีและตรวจสอบระยะซ้าย
  และขวาตลอดเวลาเมื่อรถหยุด

ข้อควรระวัง การถอยรถควรเคลื่อนตัวรถให้ช้า และควรมองไปด้านหลังโดยการใช้กระจกด้านข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อตรวจสอบระยะด้านข้างตลอดเวลา กรณีการฝึกการถอยหลังนี้ให้นักเรียนที่เริ่มมีการฝึกใหม่ ๆ อาจมีการสับสนเรื่องของการหมุนพวงมาลัยขณะมีการแก้ไข

ผู้เรียนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหมุนพวงมาลัยและเริ่มทำการฝึกเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องดังนี้

 1. ควรใช้กระจกมองข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อตรวจสอบระยะความกว้างขณะทำการถอยหลัง
 2. ควรเน้นเรื่องการจับพวงมาลัย และการหมุนพวงมาลัยเพื่อการแก้ไขลักษณะรถ
 3. ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งด้านข้างและด้านหลัง
 4. หยุดในระยะที่กำหนดขณะถอยหลัง
 5. ความสัมพันธ์ในการใช้คลัทช์และเบรกขณะเคลื่อนรถ

โดยผู้ฝึกสอนขับรถยนต์จะเป็นผู้ประเมินและชี้ข้อผิดพลาดและอธิบายการแก้ไขข้อผิดพลาด