หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ที่โรงเรียน

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ เรียนพร้อมสอบกับทางโรงเรียน

รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว ต้องการมาเรียนและสอบใบขับขี่กับทางโรงเรียนเท่านั้น

(ไม่เคยมีใบขับขี่หรือเคยมีแล้วขาดต่ออายุก็มาเรียนได้ค่ะ)

จองคิวเรียน Line : @driving22 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 095-9916999 095-9919666

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ : หลักสูตรรถจักรยานยนต์ราคา 1,000 บาท (เรียนพร้อม สอบใบขับขี่)

1.วิชาที่สอนหลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี

มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 ชั่งโมง ประกอบด้วย
1)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจำนวน 2 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้
-กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
-กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
- กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
- กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
- กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ
2) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
- เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
- มารยาทการขับขี่
- สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ จำนวน 1 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้
- ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
- การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็คประจำวัน

ภาคปฏิบัติ

มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์ มีเนื้อหาดังนี้
- ส่วนประกอบที่สำคัญและพื้นฐานการทำงานของรถจักรยานยนต์
- การตรวจเช็ครถก่อนขับขี่
- การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ
- การเตรียมตัวก่อนการขับขี่ (เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการขับขี่)
- การใช้ขาตั้งและการจูงรถ
- ท่าทางการขับขี่
- การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
- การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
- การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
- การเปลี่ยนเกียร์
- การเบรก(ตอนที่ 1)
- การควบคุมความเร็ว
2) การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่าง ๆ มีเนื้อหาดังนี้
- การออกรถ การหยุดรถ
- การเบรก (ตอนที่ 2)
- การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
- การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง (Salalom)
- การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
- การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
- การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
- การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
- การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย
3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

2.หลักสูตร สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ที่ได้รับรองจากการขนส่งทางบก

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

3.กำหนดการเรียนและอบรม สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

 ภาคปฏิบัติ เรียนที่สนามฝึกหัดขับรถ เวลา 08.00 น - 18.30 น (โดยประมาณ)

   ภาคทฤษฎี เวลา 08.00 น- 15.00 น (โดยประมาณ)

4.วันหยุดเปิดบริการทุกวัน

5.การทดสอบหลักสูตรขับรถจักรยานยนต์

5.1 การประเมินผล แบ่งเป็น 2 วิชา ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และความรู้พื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์และการบำรุงรักษารถ เกณฑ์การผ่านประเมินที่ ร้อยละ 90 % โดยสอบผ่านโปรแกรม E-classroom
5.2 การทดสอบภาคปฏิบัติจัดสอบ โดยคณะกรรมการจากโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ (ครูผู้ฝึกสอนผ่านเกณฑ์การสอบคณะกรรมการจากกรมการขนส่งทางบก)

6. การออกประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ให้เมื่อนักเรียนมาเรียนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา สอบผ่านภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 % สอบภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียนตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตรในหลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันสมัครเรียน โดยประกาศนียบัตรของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้ โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก

  • ตรวจสอบคิว
  • เรียนขับรถยนต์
  • ตรวจสอบคิว
  • เรียนมอเตอร์ไซค์
  • ตรวจสอบคิว
  • เรียนขับรถบรรทุก
error: Content is protected !!